Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till årsstämma den 8 maj 2018. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 0,65 kronor per aktie, omval av nuvarande styrelse samt beslut om att avsätta nio miljoner kronor till en stiftelse med ändamålet att på olika sätt, bland annat finansiellt, stötta ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 11.00 på Hågelby Gård, 147 43 Tumba i Botkyrka kommun.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 2 maj 2018, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget senast den 2 maj 2018.

Anmälan ska ske antingen:

 • per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm, eller
 • per e-post till andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se varvid erfordras Bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att ha rätt att delta i stämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast onsdagen 2 maj 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. VD:s anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om
  a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som ska utses av stämman
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter och styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Förslag till beslut att avsätta medel till en ny stiftelse med beteckningen ”Stiftelsen Mitt Alby”
 15. Övrigt
 16. Stämmans avslutande

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)

Förslag om att Mikael Ahlström ska väljas till ordförande vid årsstämman.

UTDELNING (punkt 9b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,65 kronor per aktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredag den 11 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske onsdag den 16 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN (punkt 10, 11,12 och 13 på dagordningen)

Förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter samt att Mikael Ahlström, Marcus Trummer, Anders Hörnqvist, Charlotte Bergman, Hidayet Tercan och Lars Magnusson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås Mikael Ahlström bli omvald till styrelsens ordförande.

Förslag om att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Arvode till styrelsens ordförande Mikael Ahlström föreslås utgå med 550 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter föreslås utgå med 95 000 kronor vardera, dvs. total 1 025 000 kronor.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

FÖRSLAG TILL BESLUT ATT AVSÄTTA MEDEL TILL EN NY STIFTELSE MED BETECKNINGEN ”STIFTELSEN MITT ALBY” (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om avsättning av nio miljoner kronor till en ny stiftelse som Bolaget avser att bilda tillsammans med D. Carnegie & Co Aktiebolag. Stiftelsen kommer att ha beteckningen ”Stiftelsen Mitt Alby” och ha som ändamål att på olika sätt, bland annat finansiellt, stötta ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka. Detta förslag och beslut är villkorat av att den extra bolagsstämman i Bolaget den 23 april 2018 har beslutat om avyttring av aktierna i Mitt Alby AB till D. Carnegie & Co Aktiebolag-koncernen och att sådan avyttring sedermera har verkställts.

Den förslagna avsättningen om 9 miljoner inkräktar ej på Bolagets bundna egna kapital och styrelsen anser att avsättningen är försvarlig både med hänsyn till de krav som Bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och med hänsyn till Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.andersjahlstrom.se tre veckor före stämman, samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska Bolagets styrelse och verkställande direktör, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.

***

Stockholm i april 2018

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00 08.

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 6 april 2018, kl 21:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma (pdf)