Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag förslag till styrelsens sammansättning och dess arvode inför årsstämman 2019.

Under 2018 har Byggmästarens verksamhet ändrats från att vara ett fastighetsbolag till att arbeta med investeringar i små och medelstora bolag i Sverige och övriga Norden, utan specifikt branschfokus.

Byggmästarens största ägare, som tillsammans innehar över 50 procent av rösterna i bolaget, har under ledning av Byggmästarens styrelseordförande Mikael Ahlström tagit fram ett förslag till nyval av en styrelseledamot. Nedan presenteras förslag till Byggmästarens årsstämma den 6 maj 2019.

Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Förslag till styrelsens sammansättning

Det föreslås till Byggmästarens årsstämma att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter, vilket innebär en minskning av antal styrelseledamöter med en, jämfört med styrelsens nuvarande sammansättning.

Det föreslås att Mikael Ahlström, Charlotte Bergman och Hidayet Tercan omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Anders Hörnqvist och Lars Magnusson har undanbett sig omval. Vidare föreslås det att Kari Stadigh väljs som ordinarie styrelseledamot. Det föreslås att Mikael Ahlström blir omvald till styrelsens ordförande.

Kari Stadighs bakgrund och erfarenheter bedöms göra honom ytterst lämpad för att bidra till styrelsens arbete.

Kari Stadigh är född 1955 och är finsk medborgare och företagsledare, med en examen som civilingenjör från Helsingfors Tekniska högskola samt diplomekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Kari Stadigh är koncernchef för Sampo Group och vd för Sampo plc. Kari Stadigh är styrelseordförande för Mandatum Life Insurance Company Limited samt styrelseledamot för Nokia Corporation och Waypoint Group Holdings SA. Bland Kari Stadighs tidigare uppdrag märks bland annat uppdrag som styrelseordförande för If P&C Insurance Holding Ltd, Alma Media plc och Aspo plc samt som styrelseledamot för Nordea Bank AB.

Kari Stadigh äger via bolag 114 722 A-aktier och 1 023 733 B-aktier i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.

För att bedöma ledamöternas oberoende har det gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget bedöms uppfylla Kodens regler avseende oberoende (i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare):

Mikael Ahlström Ej oberoende relativt större aktieägare
Charlotte Bergman Oberoende ledamot
Kari Stadigh Ej oberoende relativt större aktieägare
Hidayet Tercan Oberoende ledamot

Förslag till styrelsens arvode

Arvode till styrelsens ordförande Mikael Ahlström föreslås utgå med 550 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter föreslås utgå med 95 000 kronor vardera, det vill säga totalt 835 000 kronor.

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Ahlström, Styrelseordförande
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-42-210 008
info@andersjahlstrom.se

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 5 mars 2019, kl 17:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.
Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon – 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se

Hem

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Förslag till styrelse (pdf)