Stockholm

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018

  • Justerade substansvärdet ökade med 10 procent, och uppgick till 1 118 mkr motsvarande 160 kronor per aktie.
  • Nettoomsättningen uppgick till 105,0 mkr (81,7).
  • Resultatet per aktie uppgick till 34,2 kronor (0,17).

TREDJE KVARTALET 2018

  • Justerat substansvärde ökade med 2,9 procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 35,6 mkr (27,1).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,06 kronor (0,59).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

Den 27 augusti tillträdde Byggmästare Ahlströms styrelseledamot Marcus Trummer som vice VD, i samband med det lämnade han även sitt styrelseuppdrag i moderbolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 15 oktober hölls en extra bolagsstämma där den beslutade om en riktad emission av högst 145 000 teckningsoptioner till en teckningskurs om 24,19 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 januari 2022 till och med den 15 november 2023 till en teckningskurs om 133,50 kronor. Marcus Trummer tecknade sig för 120 000 teckningsoptioner och Andreas Lindenhierta tecknade sig för 15 000 teckningsoptioner.

Den extra bolagsstämman beslutade även att antalet styrelseledamöter framöver ska vara fem utan suppleanter.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 november 2018, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm
info@andersjahlstrom.se 
www.andersjahlstrom.se

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2018 tredje kvartalet (pdf)
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2018 tredje kvartalet (pdf)