Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2021

2022-02-25 | 2022, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2021 för moderbolaget respektive för koncernen.

Januari – december 2021 Justerat substansvärde ökade med 68 procent och uppgick per aktie till cirka 335 kronor. Nettoomsättning uppgick till 876,4 miljoner kronor (162,8). Resultat per aktie uppgick till 86,18 kronor (14,51) där ökningen till väsentligaste del beror på en omklassificering av innehavet i Green Landscaping.

Oktober – december 2021 Justerat substansvärde ökade med 9 procent och uppgick per aktie till cirka 335 kronor. Nettoomsättning uppgick till 283,3 miljoner kronor (40,0). Resultat per aktie uppgick till 12,12 kronor (9,31) där ökningen till väsentligaste del beror på en omklassificering av innehavet i Green Landscaping.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021 Byggmästaren genomförde under fjärde kvartalet en nyemission genom teckningsoptioner som gavs ut 2016. Antal teckningsoptioner var 280 000 och samtliga har använts för teckning av aktier som därmed totalt har tillfört Byggmästaren 24,3 miljoner kronor i emissionslikvid. Antalet aktier i Byggmästaren efter genomförd emission uppgår till 7 287 260, fördelat på 700 003 A-aktier och 6 587 257 B-akter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång Byggmästaren investerar 6 miljoner euro i Volta Trucks som är i slutfasen av en finansieringsrunda som kommer att tillföra bolaget ca 230 miljoner euro i nytt kapital och därmed säkra finansiering förbi start av serieproduktion i december 2022. Styrelsen för Byggmästaren föreslår årsstämman 2022 att besluta om ordinarie utdelning till aktieägarna om 1,00 kronor (0,00) per stamaktie av serie A och serie B samt en extrautdelning om 1,00 kronor (0,00) per stamaktie av serie A och serie B, dvs totalt 2,00 kronor per stamaktie av serie A och serie B.

För mer information vänligen kontakta: Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 25 februari 2022, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm info@andersjahlstrom.se https://andersjahlstrom.se/