Pressmeddelanden

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Status Volta Trucks kapitalanskaffning

2021-08-12 | 2021, Regulatoriska

Byggmästaren informerade den 8 maj 2021 om att Volta Trucks AB, ett bolag i vilket Byggmästaren för närvarande äger 34,6 procent av aktierna, hade initierat en kapitalanskaffningsprocess där bolaget genom nyemission avsåg att ta in ca 30 MEUR och där villkorade teckningsförbindelser på ca 30 procent av beloppet vid en värdering om 400 MEUR (pre-money) erhållits. Vid en emission på sådana villkor skulle Byggmästarens värdering av innehavet i Volta Trucks komma att kunna förändras väsentligt.

Det noterades också särskilt i pressmeddelandet den 8 maj att i alla finansieringsprocesser, som t ex en nyemission, så är genomförande, emissionsstorlek och värdering en funktion av bland annat förhandlingar med investerare, utvecklingen för bolaget och det aktuella kapitalmarknadsklimatet. Kapitalanskaffningsprocessen fortsätter, men det kan nu konstateras att tidigare erhållna teckningsförbindelser ej längre är aktuella och att en nyemission planeras att genomföras på en betydligt lägre nivå än den tidigare i teckningsförbindelse avsedda värderingen.

Byggmästarens delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2021 publiceras den 27 augusti kl 07.00.

För ytterligare information kring Volta Trucks hänvisas till www.voltatrucks.com eller bolagets LinkedIn-profil.

För mer information vänligen kontakta: Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 12 augusti 2021, kl 10:55. Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), Organisationsnummer: 556943-7774 Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, info@andersjahlstrom.se, https://andersjahlstrom.se/