Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Förslag till styrelse

2019-03-05 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag förslag till styrelsens sammansättning och dess arvode inför årsstämman 2019.Under 2018 har Byggmästarens verksamhet ändrats från att vara ett fastighetsbolag till att arbeta med investeringar i små och medelstora bolag i Sverige och…

Läs mer

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28 | 2019, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.HELÅR JANUARI – DECEMBER 2018Justerade substansvärdet ökade med 8,1 procent…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Ombildning i Alby är klar

2018-12-19 | 2018, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) gjorde 2013, i samband med Mitt Albys förvärv av fastigheterna på Albyberget i Botkyrka, utfästelser till Botkyrkabyggen, och i förlängningen till Botkyrka Kommun, om att ombilda delar av beståndet till bostadsrätter. Detta var också en del av…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2018 tredje kvartalet

2018-11-15 | 2018, Regulatoriska

StockholmByggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018Justerade…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Extra bolagsstämma

2018-10-15 | 2018, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll idag extra bolagsstämma på Subtopia i Norsborg. På den extra bolagsstämman beslutades bl.a. om emission av högst 145 000 teckningsoptioner riktad till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) (inklusive av någon…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

2018-09-13 | 2018, Regulatoriska

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma måndagen den 15 oktober 2018. Styrelsen föreslår beslut om emission av teckningsoptioner till Marcus Trummer (vice-verkställande direktör) och Andreas Lindenhierta (CFO) samt val av antal styrelseledamöter…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) – Delårsrapport 2018 andra kvartalet

2018-08-31 | 2018, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2018Justerat substansvärde ökade med 6,…

Läs mer

Pressmeddelande: Marcus Trummer utses till vice VD i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

2018-08-27 | 2018, Regulatoriska

Marcus Trummer anställs som vice VD för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästaren”).Marcus har bakgrund från investeringsverksamhet samt dessförinnan från bank och som strategikonsult.Marcus har suttit i styrelserna för Byggmästaren och dotterbolaget Byggmästare Anders J…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB förvärvar drygt 18 procent av aktierna i Green Landscaping AB

2018-06-08 | 2018, Regulatoriska

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Byggmästaren) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB förvärvat 6 415 840 aktier motsvarande 18,07 procent av röster och kapital i det First North noterade bolaget Green Landscaping AB. Aktierna har förvärvats av FSN Capital på kurs…

Läs mer

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) tillträde har skett angående dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding ABs förvärv av STF Ingenjörsutbildning och BFAB

2018-06-01 | 2018, Regulatoriska

Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till drygt 60 procent ägda Fasticon Kompetens Holding AB (Fasticon) har idag tillträtt förvärvet av utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag BFAB genom att samtliga aktier har överlåtits. Förvärvet syftar till att expandera…

Läs mer