Bolagsordning

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 20 november 2014.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Botkyrka kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Aktieslag

Aktier ska kunna ges ut i två slag, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A ska ha ett röstvärde om en röst per aktie. Aktier av serie B ska ha ett röstvärde om en tiondels röst per aktie. Aktier av serie A och av serie B ska kunna ges ut till det högsta antal som medges av vid var tid gällande aktiekapitalgränser.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut ä ger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom konvertibler kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Alla aktier medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till aktie av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Framställan därom ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska inom tre månader från erhållande av sådan framställning behandla fråga om omvandling. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering i aktiebolagsregistret och är verkställd när registrering sker samt när anteckning därom sker i aktieboken eller, om bolaget är ett avstämningsbolag, i avstämningsregistret.

§ 8 Styrelse

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

§ 11 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller i Botkyrka.

§ 12 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Hembud avseende aktier av serie A

Har aktie av serie A övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas övriga ägare av aktier av serie A till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När aktie av serie A sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets ägare av aktier av serie A om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier av serie A har hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare innehav av aktier av serie A.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier av serie A än hembjudningen omfattar.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna av serie A inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan flos styrelsen om inlösen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut enligt dess regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie av serie A eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

§ 15 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 16 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

* * *

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB – Bolagsordning (pdf)