Aktie

Aktiekapitalet uppgår till 1,401 Mkr, fördelat på 7 004 739 aktier, varav 700 003 A-aktier och 6 304 736 B-aktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier.

Aktiekurs

Byggmästare Anders J Ahlström Holding-aktien är noterad på Nasdaq First North.

Länk till aktien (AJA BTA B) på Nasdaq First North Stockholm

Utdelningspolicy

Då Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) befinner sig i en expansiv fas prioriteras i första hand investeringar, värdetillväxt och förvärv framför utdelning. Dock beslutade den senaste årsstämman att på styrelsens rekommendation dela ut 0,53 kronor per stamaktie av Serie A och serie B avseende verksamhetsåret 2015. Utdelningen motsvarar cirka 25% av årsresultatet rensat för effekten av orealiserad värdeförändring på fastigheten. Styrelsen anser att bolaget har en sådan god finansiell ställning att den utdelningen kan lämnas utan att försvåra finansieringen av de framtida investerings- och expansionsmöjligheter som koncernen står inför. På lång sikt avser bolaget dela ut 30-50% av nettoresultatet rensat för orealiserade värdeförändringar.

Bolagets Certified Adviser

Avanza Bank AB
Gruppnr: 08-56225120
Gruppmail: corp@avanza.se
Adress: Regeringsgatan 103, 111 93 Stockholm

Bolagets likviditetsgarant

Pareto Securities AB

Bolagsbeskrivning (17 december 2014)