Aktien

Byggmästare Anders J Ahlström Holding-aktien är noterad på Nasdaq First North GM.

Antal aktier

Aktiekapitalet uppgår vid senaste delårsperiodens slut till 1,457 mkr, fördelat på 7 287 260 aktier, varav 700 003 A-aktier och 6 587 257 B-aktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier.

Teckningsoptioner

Det finns totalt 135 000 teckningsoptioner utställda till ledande befattningshavare. Dessa ger innehavarna rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 januari 2022 till och med den 15 november 2023 till teckningskurs om 133,50 kronor.

Aktieägare

Namn Antal aktier Andel av
  A-aktier, st B-aktier, st Totalt, st Kapital, % Röster, %
Curitas Holding AB 400 000 1 607 035 2 007 035 27,54 41,27
Alesco S.A. 114 722 1 017 927 1 132 649 15,54 15,94
Martin Bjäringer m familj 57 361 613 514 670 875 9,21 8,74
Geveles AB 57 361 534 435 591 796 8,12 8,16
Hajskäret Invest AB 57 361 507 047 564 408 7,75 7,95
Investment AB Spiltan 0 561 205 561 205 7,70 4,13
Avanza Pension 0 442 281 442 281 6,07 3,26
HTS Holding AB 10 755 129 247 129 247 1,77 1,66
Stefan Dahlbo 0 213 500 213 500 2,93 1,57
Tomas Bergström gnm bolag 0 133 510 133 510 1,83 0,98
Summa tio största aktieägare 697 560 5 748 946 6 446 506 88,46 93,65
Summa övriga aktieägare 2 443 838 311 840 754 11,54 6,35
Totalt antal aktier 700 003 6 587 257 7 287 260 100,0 100,0

Utdelning

Byggmästaren prioriterar investeringar, tillväxt och förvärv framför utdelning. Byggmästarens målsättning är att fortsätta med utdelning i begränsad omfattning.