Koncernen

Koncernen består av moderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), det helägda dotterbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), samt bolaget Anders J Ahlström Byggnads AB.

Därutöver består koncernen av en konsultverksamhet. Konsultverksamheten utgörs av AJA Holdings till 60,3 procent ägda dotterbolag Fasticon Kompetens Holding AB, som i sin tur äger samtliga aktier i Fasticon Kompetens AB och Fasticon Support AB. Bolagen är verksamma inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar.

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB – websida
Fasticon Kompetens AB – websida