Hänvisning görs till Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets ABs (publ) (“Bolaget”) villkorade förtida inlösen av obligationer 2016/2021 med ISIN SE0008294342 (“Obligationerna”) som offentliggjordes genom pressmeddelande den 6 april 2018. Bolaget meddelar härmed att villkoren för Bolagets förtida inlösen av Obligationerna nu har uppfyllts och att förtida inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

Som meddelat av Bolaget genom pressmeddelande den 6 april 2018 har Bolaget påkallat ett oåterkalleligt men villkorat förtida inlösen av Obligationerna. Förtida inlösen är villkorat av att (i) extra bolagsstämma i Bolagets moderbolag godkänner Bolagets försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Mitt Alby AB i enlighet med aktieöverlåtelseavtal ingånget den 5 april 2018 (”Transaktionen”) och (ii) fullföljande av Transaktionen. Som meddelat av Bolagets moderbolag genom pressmeddelanden den 23 april 2018 har extra bolagsstämma i Bolagets moderbolag nu godkänt Transaktionen och som meddelat av Bolaget genom pressmeddelande den 26 april 2018 har Transaktionen nu genomförts. Villkoren för Bolagets förtida inlösen av Obligationerna har därmed uppfyllts och förtida inlösen av Obligationerna kommer därmed att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

Som tidigare meddelat av Bolaget är datum för inlösen satt till den 3 maj 2018 (“Förtidsinlösendatumet”) och inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 25 april 2018 var registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. Det slutliga inlösenbeloppet har fastställts till ca 104,93 procent av det nominella beloppet (motsvarande ca 1 049 285 kronor per Obligation) och kommer att utbetalas tillsammans med upplupen ränta från, men ej inkluderad, den föregående räntebetalningsdagen till och med Förtidsinlösendatumet.

I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Bolagets värdepapper.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Stefan Dahlbo, Verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 12:45.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets