Kl 07.00

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget kommer att genomföra ett villkorat förtida inlösen av sina utestående obligationer 2016/2021 med ISIN SE0008294342 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Datum för inlösen är satt till den 3 maj 2018 (“Förtidsinlösendatumet”). Som fastställts enligt beskrivet tillvägagångssätt i villkoren för Obligationerna kommer Obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande summan av:

  • 102,509 procent av det nominella beloppet (dvs 1 025 090 kronor per Obligation);
  • nuvarande värdet per den relevanta avstämningsdagen av de återstående räntebetalningarna (exklusive upplupen men obetald ränta fram till Förtidsinlösendatumet) till och med den s.k. första inlösendagen den 29 oktober 2018 (med förbehåll för bankdagskonventionen);

båda beräknade med tillämpning av en diskonteringsränta om 50 punkter över den jämförbara svenska statsobligationsräntan (tillsammans, ”make whole-beloppet”), och

  • upplupen ränta från, men ej inkluderad, den föregående räntebetalningsdagen till och med Förtidsinlösendatumet.

Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 25 april 2018 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

En underrättelse om förtida inlösen skickas den 6 april 2018 till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 5 april 2018.

Underrättelsen är oåterkallelig men är villkorad av att (i) extra bolagsstämma i Bolagets moderbolag godkänner Bolagets försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Mitt Alby AB i enlighet med aktieöverlåtelseavtal ingånget den 5 april 2018 (”Transaktionen”) och (ii) fullföljande av Transaktionen, vilket är planerat att ske den 26 april 2018 (”Villkoren”). Om Villkoren uppfylls kommer det att bekräftas till obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelande, vilket även kommer att innehålla det slutliga make whole-beloppet.

Om Villkoren inte har uppfyllts den 27 april 2018 kommer Obligationerna inte att förtidsinlösas (såvida inte Bolaget efter eget beslut väljer att avstå från att göra Villkoren gällande).

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Bolagets värdepapper.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Stefan Dahlbo, Verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 klockan 07.00.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kallar till villkorat förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0008294342 (pdf)