Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 3 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari – 30 september

  • Hyresintäkter 77,0 mkr (76,8)
  • Driftsnetto 45,1 mkr (46,1)
  • Överskottsgrad 58,6 procent (60,0)
  • Förvaltningsresultat 35,3 mkr (36,5)
  • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -9,8 mkr (-0,3)
  • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 340,6 mkr (1 325,0)
  • Totalresultat 1,8 mkr (17,1)
  • Fritt kassaflöde 15,0 mkr (18,1)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Mitt Alby AB har valt att förtidsförlänga utestående banklån cirka 430 mkr. Kapitalbindningen är 7 år med rörlig ränta. Räntenivån inklusive aktuell STIBOR 3 månader, är initialt cirka 1,4 procent.

Per den 14 november har vi även utökat banklånet med drygt 57 mkr, till ovanstående villkor, totalt har vi därmed banklån om totalt cirka 485 mkr. Lånet ska användas till att förädla beståndet.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@mittalby.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2017, kl 07:00.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)- Delårsrapport 2017 kvartal 3 (pdf)
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) – Delårsrapport 2017 kvartal 3 (pdf)