Stockholm 

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat AJA Fastighets eller Bolaget) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning 

1 januari – 30 juni

  • Hyresintäkter 51,4mkr (51,5)
  • Driftsnetto 28,7 mkr (29,6)
  • Överskottsgrad 55,9 procent (57,6)
  • Förvaltningsresultat 22,9mkr (22,4)
  • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -10,0 mkr (-0,3)
  • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 336,9 mkr (1 325,0)
  • Totalresultat -2,2 mkr (10,1)
  • Fritt kassaflöde 5,2mkr (9,3)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

Egenföretagaren och investeraren Marcus Trummer som suttit i styrelsen sedan starten 2013 utsågs till ny styrelseordförande. Mikael Ahlström väljer att lämna styrelsen men kvarstår som styrelseordförande i moderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017, kl 07:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värden för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) – Delårsrapport 2017 kvartal 2 (pdf)

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) – Delårsrapport 2017 kvartal 2 (pdf)