Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké 2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning 

1 januari – 31 december

  • Hyresintäkter 102,6 mkr (102,0)
  • Driftsnetto 58,7 mkr (59,5)
  • Överskottsgrad 57,2 procent (58,3)
  • Förvaltningsresultat 44,6 mkr (46,6)
  • Redovisad orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastighet 170,6 mkr (151,6)
  • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -12,9 mkr (-0,3)
  • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 525,0 mkr (1 325,0)
  • Totalresultat 128,8 mkr (134,2)
  • Fritt kassaflöde 22,2 mkr (27,2)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

Koncernen har valt att förtidsförlänga utestående banklån om 428 mkr. Kapitalbindningen är 7 år med rörlig ränta. Räntenivån inklusive aktuell STIBOR 3 månader, är initialt cirka 1,4 procent.

Per den 14 november har banklånet utökats med drygt 57 mkr till ovanstående villkor. Totalt banklån är därmed 485 mkr. Lånet ska användas till att förädla beståndet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
+46-70-353 18 88
stefan.dahlbo@mittalby.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018, kl 07:00.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) – Bokslutskommuniké 2017 (pdf)
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) – Bokslutskommuniké 2017 (pdf)