Kl 08.00

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Byggmästare Ahlström Holding”) har ingått avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie”) om försäljning av koncernens fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm. Transaktionen är bland annat villkorad av att Nordic Trustee, som agent för obligationen utställd av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), oåterkalleligen godkänner affären innan tillträdesdatumet. Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kommer inom kort att påkalla förtida inlösen av sina utestående obligationer.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 1 673 miljoner kronor före avdrag av latent skatt om 80 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2018. Avyttringen förutsätter bolagsstämmogodkännande och Byggmästare Ahlström Holding avser kalla till extra bolagsstämma att hållas den 23 april 2018.

Köpeskillingen för samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget, Mitt Alby, på 1 593 miljoner kronor kommer att bestå av kontant vederlag uppgående till 1 468 miljoner kronor och vederlag i form av aktier till ett värde av 125 miljoner kronor. Byggmästare Ahlström Fastighets AB (publ) tecknar 1 016 000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1% av aktierna och 0,9 % av rösterna i D. Carnegie, för en teckningskurs baserad på det nuvarande substansvärdet per aktie i D. Carnegie, 123 kronor. Transaktionen genomförs som en försäljning av koncernbolaget Mitt Alby AB (”Mitt Alby”). En del av köpeskillingen, motsvarande lösenbeloppet för förtidsinlösen av obligationerna, kommer att deponeras på särskilt konto ställt till Nordic Trustee för fullgörande av förtidsinlösen i enlighet med obligationsvillkoren.

Transaktionen är villkorad av bolagsstämmobeslut i Byggmästare Ahlström Holding. Autus Invest AB och Alesco SA, som kontrollerar motsvarande totalt 45,31 procent av aktiekapitalet och 58,68 procent av rösterna i Byggmästare Ahlström Holding, har åtagit sig att rösta för transaktionen på bolagsstämman. Vidare är transaktionen villkorad av att Nordic Trustee, som agent för obligationen utställd av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), oåterkalleligen godkänner affären innan tillträdesdatumet. Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) kommer inom kort att påkalla förtida inlösen av sina utestående obligationer. Kallelsen till förtida inlösen kommer att vara oåterkallelig men villkorad av att transaktionen genomförs. Förutsatt att transaktionen genomförs beräknas inlösen att komma att ske omkring den 3 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Ahlströms VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 eller Byggmästare Ahlströms styrelseordförande Mikael Ahlström på +46 42 21 00 08 eller D. Carnegies VD Svein Erik Lilleland på telefon +46 8 121 317 25.

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 5 april 2018, kl 08:00.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande: Byggmästare Anders J Ahlström avyttrar Mitt Alby till D. Carnegie & Co AB (publ) och påkallar förtidsinlösen av utestående obligationer (pdf)