Bolagsordning

 

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämma den 29 maj 2013.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål till sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma håller årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1) Val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Godkännande av dagordning

4) Val av en eller två protokolljusterare

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7) Beslut om

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9) Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

* * *

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) – Bolagsordning  (pdf)