Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern

Vi är en samhällsorienterad fastighetsgrupp fokuserad på att förvärva och förvalta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet och på strategisk kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen.

I samklang med kommuner, ideella föreningar, hyresgäster, lägenhetsinnehavare, sociala entreprenörer, affärsidkare och andra intressenter ska boendet utvecklas så att trivsel och trygghet ökar för att därigenom öka värdet på fastigheterna.

Vi önskar långsiktigt utveckla fastigheterna på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Mitt Alby

Fastighetsverksamheten utgörs av vårt helägda dotterbolag Mitt Alby AB (nedan kallat Mitt Alby). Mitt Alby äger och förvaltar en stor fastighet, med nästan uteslutande bostäder, på Albyberget i Botkyrka kommun i Stockholms län. De 23 byggnaderna på fastigheten uppfördes åren 1971 till 1973 och såväl dessa som själva bostadsområdets infrastruktur är tidstypiska för ett bostadsområde med flerfamiljshus byggda under åren då miljonprogrammet genomfördes.

Vi har ett stort samhällsengagemang och ser oss inte enbart som förvaltare av byggnader med hyresgäster utan även som förvaltare och utvecklare av hela det ekosystem där byggnaderna och hyresgästerna finns. Tillsammans med de boende, kommunen, skolan, föreningslivet, sociala entreprenörer och olika frivilligorganisationer strävar vi efter att utveckla Albyberget till en ännu bättre plats att leva på och en ännu bättre miljö att arbeta i.

Detta fokusområde, CSO – Corporate Social Opportunity, har som målsättning välmående och stolta invånare och vägen dit går genom ökad social gemenskap, förbättrad boendemiljö, hållbarhetstänk, ökad trygghetskänsla och att verka för ett ökat antal arbetstillfällen. Mitt Alby avsätter årligen en miljon kronor för sitt CSO-arbete till socialt inriktade initiativ i området och stöd med lokaler för boende, sociala entreprenörer och föreningar.

www.mittalby.se

Vision

Vi ska vara Sveriges ledande socialt orienterade fastighetskoncern, med fokus på fastigheter byggda under miljonprogrammet, som genom sitt engagemang och ett innovativt och långsiktigt synsätt skapar en vinnande situation för boende, klienter, aktieägare och samhället.

Devis

 

Innovation, engagemang och samarbete.

 

Vår affärsidé

 

Vi ska skapa långsiktig värdetillväxt genom att förvärva, utveckla och förvalta svenska bostadsfastigheter främst byggda under miljonprogrammet. Vi ska öka attraktiviteten i de bostadsområden där fastigheterna finns genom att aktivt bidra till positiv utveckling av det lokala samhället i nära samverkan med de boende, föreningslivet, sociala entreprenörer och kommunen.